Telefoninterview med 8  forældrerådsrepræsentanter, aug. 2020

Coronaerfaringer daginstitutioner: Hverdagen er omskiftelig for mange i de her dage og de svar vi har fået ind fra forældrerådsrepræsentanter eer baserede på situationen i apil-august. Nu er der allerede ved at blive gjort nye erfaringer med efterår og snotnæser og alle børn tilbage i institutionerne – og de erfaringer skal også samles op – men de her første tilbagemeldinger er vigtige for os som forældre at få viderebragt til jer, for det viser sig nemlig at 7 ud af 8 repræsentanter oplevede forholdende i institutionernen som BEDRE end normalt.

Der har været mere tid til omsorg og nærvær – der har været en oplevelse af at der var flere voksne tilstede pr barn. Stort set alle besvarelser har peget på at der har været mindre og faste børnegrupper, og at det har skab mere ro. og så har 6 ud af de 8 institutioner fremhævet aflevering/hente situationen under covidd-19 som en overvejende positiv ting. Det har langt de fleste steder foregået på en bestemt sted, ved lågen til legepladsen, og været en en-til-en overlevering. Pædagogen/medhjælperen har kunne koncentrere sig om det ene barn og overlevering af information om barnet på dag til dag basis har fungeret. 

Fra forældrenes synspunkt har pædagogikken været tyderligere – de har fået indblik i hvorfor der bliver gjort som der bliver gjort og hvad valget/fravalget af legetøj har af betydning. Det er blevet klart at valg er blevet truffet ud fra en, selvfølgelig,  sundhedsfaglig vurdering  oppefra, men også en pædagogiskfaglig vurdering. 

Så er der peget på at situationen om morgenen med aflevering og morgenmad har fungeret mere roligt når der ikke skulle afleverees i et stort rum med blandede børnehave og vuggestuebørn.  

Dagligdagen har været sat mere på fast form – måske i kraft af at man ikke har haft aktiviteter ud af huset og blandede gruppe på tværs – men også pga behovet for at vide hvem og hvor mange der er hvor og hvornår.  Og så har der også været stop for kurser og langt færre møder i perioden, hvilket har give bedre tid til kerneopgaven. Rengøringen bliver fremhævet som et plus – og også at børnene har været mere ude <- begge punkter som efteråret og den kommenede vinter kommer til at gøre svært at opretholde den høje standard for. Sidst er det værd at nævne – og den tager vi, som forældreorganisation, på  vores skuldre. Det nævnes igen og igen at det giver mere ro når forældrene ikke kommer med ind på stuerne.  

Det var de positive ting – og som i nok sidder og tænker så er der mange af de ting jeg har nævt som gode, der er oplevet helt anderledes for andre. For at starte et sted, så var det jo langt fra alle forældre der kunne sendde deres barn afsted. Uklarhed om man måtte aflevere og kaotisk oplevelse af at skulle meldde pasningsbehov ugenligt, skiftende retningslinjer og uklare udmeldinger.

Prisen for den ro det har givet børnene at forældrene ikke kommer med ind, har til gengæld været at forældrene oplever at have mistet følingen med hvordan det går på stuen, hvilke børn ens barn ser og interagere med, og hvad der eventuelt mangler i børnenes garderobe. Det har været decideret svært for nogen at aflevere ved lågen og kommunikationen med personalet om andet end hej og godmorgen, har også føltes sværere at finde tid og plads til.

Og så har forældrerådet ikke følt sig invoverede, og ville gerne have bidraget med at formulere udmeldinger til forældre, og især med fokus på tydelighed.

Forældrerådene ville gerne have være spurgt til råds når det kom til konkrete valg af f.eks pavillione/lokaler/telte eller håndvask kontra sprit. Og hjulpet med at fjerne nogle af bekymringerne i forældregruppen.  

Så, på bagrund af denne temperaturmåling i institutionerne vil vi gerne kommer med tre konkrete anbefalinger til fokus når man gennemgår de tiltag som er iværksat i forbindelse med COVID-19.
Hent vores oversigt over temperaturmålingen her