Kære politikere

Vi skriver til jer, fordi vi ved, at I på onsdag 25. november skal drøfte den supplerede evaluering af feriepasning 2020.


Vi ser stadig feriepasning som en forringelse af daginstitutionsområdet, og vi mangler også at se dokumentation for at ordningen kan føre til besparelser på 30 millioner, men hvis vi ikke kan blive fri for ordningen er her vores bidrag til hvordan den i sin nuværende form kan forbedres. 

Vi anbefaler derfor, at 

1.     Udvalget forholder sig til utilfredsheden med tilbuddet

a. Er det acceptabelt at 7 ud af 10 forældre (der ikke har benyttet feriepasning) ikke ser tilbuddet som attraktivt?

b. Hvordan forholder udvalget sig til, at denne forældregruppe vurderer at ordningen ikke er lavet med børnenes trivsel for øje og derfor ikke i ser ordningen som en reel pasningsmulighed?

c. Hvordan forholder I jer til, at 10-15% af dem der HAR benyttet ordningen ikke var tilfredse. Hvor mange utilfredse er acceptabelt?

2.     Læg feriepasningsugerne fast og der hvor den rammer færrest muligt

Fastlæg feriepasningen så forældre, personale og ledere ved, hvad de kan regne med og planlægge ud fra det. Feriepasningen bør lægges i de uger, hvor pasningsbehovet traditionel set er mindst. Tidligere års registrering af fremmødte børn bør ligge til grund for denne beslutning.


Vi er opmærksomme på, at evalueringen ikke entydigt viser, at der er et behov for at fastlægge ferieugerne, men vi ved, at den nuværende situation med forskellige uger på tværs af klynger og pr. år skaber problemer. Vi hører fortsat fra forældre der kommer i klemme, og vi læser de besvarelser fra forældre, der har deltaget i evalueringen, som om de har et velmenende fokus på at give institutionerne mest mulig frihed og manglende indsigt i, at andre børnefamilier kommer i klemme på den måde. Derfor holder vi fast i en anbefaling af at lægge ugerne fast.

Den nuværende ordning;

a. Betyder at nogle familier rammes dobbelt. Det gælder eksempelvis familier, hvor den ene forælder arbejder i en klynge, og barnet går i en institution, der hører ind under en anden klynge

b. Gør det svært – nærmest umuligt – for forældrene at planlægge deres ferie, så de kan undgå at benytte feriepasningen 

3.     Vælg det bedste sted i klyngen til feriepasningen

a. Feriepasningen skal lægges i den institution, der er bedst egnet til at samle og skabe tryghed for alle børn og personale. Det dur ikke, at feriepasningen lægges i en udflytterbørnehave, hvor det er ekstra vigtigt, at alt personale kender området og rammerne. 

b. Det er vigtigt at inddrage at forældrebestyrelse i ordentligt og reelt i dialogen. 

4.     Den kendte voksne bør både være kendt for forældre og barn

Dette kan jo eventuelt løses ved, at;

a.  Forældrene bliver tilbudt at hilsen på den voksne inden ferieperioden starter, så de kan føle sig trygge 

b. Personalet der er i ferieperioden har bygget en relation op til de børn han/hun skal være sammen med under feriepasningen, så der er tale om reel kendt voksen for alle børn 

5.     Forbered feriepasningen ordenligt

a. Informer forældrene om, hvor feriepasningen finder sted i god tid inden, der skal meldes ferie fx sammen med en folder om, hvor feriepasningen foregår og hvilke voksne fra institutionen der vil være til stede.

b. Sørg for at der er ordentlige betingelser for alle børn og personaler.

  • Børnene skal have en fast plads i institutionen i hele perioden, så de ved, hvor deres ting er
  • Personale skal kunne benytte personalerum mm. På lige fod med fast personale. Det har ikke været tilfælde for alle personaler de sidste to år

c. Det er vigtigt at feriepasningstilbuddet italesættes ordentlig af personalet og ledelsen. Vi hører om flere tilfælde, hvor ledelse og personale taler tilbuddet ned, og det gør ikke trygheden større hos forældrene.

Vi håber, at I vil medtage disse perspektiver i jeres drøftelse.

I er naturligvis meget velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere og ellers vil vi tillade os at gribe fat i jer. I kan kontakte formand Maja Hvidtfeldt Håkansson på tlf.nr. 3167 1797 eller mail maja@kfo.dk eller politisk medarbejder Christina Ludvig på tlf.nr. 2665 8057 eller mail christina@kfo.dk

Med venlig hilsen

Maja Hvidtfeldt Håkansson, formand for KFO

Tlf.nr. 31 67 17 97

E-mail: maja@kfo.dk