Kære forældre og andre læsere af KFOs nyhedsbrev

Corona-epidemien har fyldt og krævet meget af alle i 2020, og det høje smittetryk trækker netop nu særligt store veksler på alle. Derfor vil vi gerne starte med at sige et stort TAK til;

  • Pædagogisk personale for at gå forrest og finde nye veje til at sikre en god og tryg hverdag for vores børn i en ekstraordinær svær tid. 
  • Byens forældre for at vise samfundssind, for at være imødekommende og samarbejdsvillige i forhold til at få de mange nye tiltag til at virke i praksis. 

Skyhøjt smittetryk i København presser byens institutioner


I KFO oplever vi, at nogle af byens daginstitutioner og fritidsinstitutioner* (KKFO og klubber lukkes ned pr. 21. dec. nødpasning er mulig) er under stort pres i disse dage, hvor smittetallet er skyhøjt og bemandingen er lav pga. sygdom og lange ventetider på tests. 

Du tænker måske på, om det er forsvarligt at aflevere dine børn i disse dage og hvorfor kommunen ikke bare lukker institutionerne og går over til nødpasning. Denne problematik har vi talt med Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen og Faglig Direktør Gitte Lohse om.

Og det er noget af en balancegang. På den ene side er det vigtigt, at forvaltningen arbejder for at holde institutionerne åbne under så gode forhold som muligt i denne vanskelige tid. For trods den delvise nedlukning er pasningsbehovet der stadig. Mange forældre er stadig nødt til at tage på arbejde ude af huset, arbejde hjemmefra eller har andre gode grunde til at børnene skal passes.

Men borgmesteren siger også klart og tydeligt, at ingen institutioner skal holde åbent, hvis bemandingen ikke er forsvarlig! Ved højt sygefravær kan en leder (i samråd med forvaltningen) vælge at lukke en stue, en afdeling ned eller ’omlægge’ tilbuddet til nødpasning for de familier, der har et uopsætteligt behov for pasning.

Husk at få snakket med din pædagogiske leder, hvis du går og er bekymret for situationen – og vi sidder også klar på mail her op til jul, hvis du har brug for afklaring/opklaring på spørgsmål om, hvordan du som forældre får støttet bedst muligt op om din institution og dit barn i disse dage.

Skriv til kfo@kfo.dk

Lad dit barn holde tidlig juleferie


“Børne- og Ungdomsudvalget har under sit udvalgsmøde onsdag den 16. december haft situationen med COVID-19 på dagsordenen. Som følge af det store smittetryk i Københavns Kommune har udvalget truffet en enstemmig beslutning om at sende en appel til forældre, der har børn i daginstitution i København: Lad dit barn få en tidlig juleferie fra og med mandag 21. december, hvis du har mulighed for det. Og hold helst barnet hjemme til og med søndag den 3. januar.”

I KFO bakker vi op om udvalgets beslutning. Vi står i en akut situation i København, hvor det høje smittetryk gør at nogle institutioner mangler op i mod 50% af personalet. Så for at bryde smittekæderne og for at sikre børn og personale de bedste betingelser i en svær tid finder vi, det rigtigt at tage denne akutte løsning i brug og bede forældrene om at holde deres børn hjemme.

Der er naturligvis pasning til de familier, der har brug for det. 

Ny indsatser skal løfte kvaliteten og styrke forældresamarbejde i de københavnske institutioner


Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 25. november at indføre seks nye initiativer på dag- og fritidstilbudsområdet med henblik på at løfte kvaliteten og styrke samarbejdet med forældrene i byens institutionen. Beslutningen træffes baggrund af drøftelserne af en række anbefalinger fra Intern Revision og Borgerrådgiveren, der for nylig har af undersøgt forholdene i fire institutioner i en klynge i Valby.

I KFO er vi utrolig kede af sagen i Valby. Rapporterne viser tydeligt, at der er foregået ting i institutionerne, der slet ikke var i orden og som ikke må gentage sig. Vi hilser derfor de nye initiativer velkommen, og er glade for at konstatere at flere af de initiativer, som KFO har arbejdet for, i forhold til at forbedre kvaliteten og styrke samarbejdet mellem institution og forældre, nu bliver indført.

De seks nye indsatser er:

Central klageenhed: Der oprettes en central klageenhed for skriftlige klager på dagtilbuds- og skoleområdet. Det skal sikre en ensartet registrering og et samlet overblik over indkomne klager og klagesagsbehandlingen.

Konfliktmægling: Der etableres en central konfliktmæglerenhed, der kan rykke ud lokalt, når noget går i hårknude mellem forældre og en institution eller skole, og det ikke kan løses med inddragelse af forældreråd eller forældrebestyrelse.

Ny praksis ved lederansættelser: Fremover skal forældrerådet/-bestyrelsen inddrages ved omplacering eller konstituering af pædagogiske ledere og klyngeledere. Hermed går man et skridt videre end kommunens eget regelsæt for forældreinddragelse i stillingsopslag og ansættelser.  Derudover skal den centrale HR-enhed understøtte ansættelse af klyngeledere. 

Uvildighed i det pædagogiske tilsyn: Fremover skal det ikke være den samme pædagogiske konsulent, der både gennemfører tilsynet og støtter opfølgningsarbejdet ude i institutionen.

Inddragelse af forældreråd/-bestyrelser: De to organer får mere formel og systematisk information og inddrages i drøftelserne om institutionens situation og konsekvenserne, når en institution kommer på faglig handlingsplan, eller der er ustabilitet i institutionens drift.

Støtte til børn med særlige behov: Der sikres bedre skriftlig og mundtlig kommunikation til forældrene om støttemulighederne til deres børn. Samtidig er Børne- og Ungdomsforvaltningen blevet bedt om at udarbejde en plan for, hvordan det kan sikres, at personalet i institutioner med børn på basisplads bliver sikret skemalagt tid til arbejdet med handleplanerne.

Derudover besluttede børne- og ungdomsudvalget, at der skal laves en analyse af klyngerne. Analysen skal indeholde en beskrivelse af beslutningskompetence og arbejdsdeling mellem centraladministrationen, områder, klynger og institutioner. Samt en vurdering af klyngernes organisering og størrelse, samt omkostninger ved eventuelle justeringer.

Her finder du Intern Revisions og borgerrådgiverens rapportreferat fra udvalgsmødet og KFOs perspektiv til drøftelsen om Intern Revision og Borgerrådgiverens undersøgelse af VVK C

Kom godt i gang med samarbejdet i forældreråd og bestyrelser!


I januar starter samarbejdet i de nyvalgt forældreråd og bestyrelser for alvor op. I kan starte det gode samarbejde om med at deltage i vores populære uddannelses-workshop. Via viden og inspiration klæder vi jer på til at komme godt i gang med samarbejdet.

I får blandt andet indblik i kommunale politikker, lovgivning, kompetencer og inspiration til konkrete samarbejdspunkter. Og med afsæt i jeres ønsker og forventningerne til samarbejdet, hjælper vi jer med at skabe fundamentet for et godt og givende samarbejde til gavn for institutionens børn, personale og forældre.

Da vi desværre ikke slipper for Corona foreløbig, har vi lavet en online udgave af vores workshop.

Workshoppen er gratis for alle institutioner i København. Tilmeld din institution ved at skrive til kfo@kfo.dk, så laver vi en aftale sammen om hvornår det kan passe jer!Kommende sager i Børne- og Ungdomsudvalget


20. januar skal Børne- og ungdomsudvalget drøfte ’supplerende evaluering af feriepasningen’ og ’tiltag i dagtilbud under nedlukning af dagtilbud ifm. med COVID-19. KFO har fremsendt følgende perspektiver og forslag ift. de to emner

Til sidst vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig og et godt nytår samt og minde jer om, at vi altid meget gerne vil høre fra jer. Vi er altid interesserede i at få input til vores arbejder og står altid klar til at spare med jer. Skriv på kfo@kfo.dkT

Venlig hilsen
KFO – Københavns Forældreorganisation