Åbent brev til dem der vil tage ansvaret. 

De politiske udmeldinger var klare, da landets dag- og fritidsinstitutioner genåbnede under særlige rammer efter den første corona-nedlukning i Danmark. ”Alle ekstraudgifter til COVID-19 håndtering vil blive kompenseret”. Men sådan er der ikke gået. Fordelingen af coronamidler til byens institutioner tenderer løftebrud.

I stedet er der med udgangspunkt i 4 principper, blevet kompenseret lidt nogle steder og trukket lidt andre steder.

De 4 principper for fordeling:

 1. Enheder der i 2020 har oplevet en forværring i økonomien kompenseres for COVID-19 udgifter – i udgangspunktet dog maks. op til deres opsparing i 2019 eller til nul, hvis de startede året med gæld.
   
 2. Enheder der gik ind i 2020 med positiv opsparing kan ikke opleve en stigning i opsparingen.

 3. Enheder der har oplevet forbedringer i økonomien, men startede året med gæld, vurderes individuelt, bl.a. i forhold til handleplaner og lign. 

 4. Enheder der har oplevet markante forværringer i økonomien, eller konverterer opsparing til gæld, vurderes individuelt i forhold til at fange udfordringer med at opgøre mer/mindreforbrug eller handleplaner.

Københavns Forældreorganisation (KFO) finder fordelingen af coronamidler uigennemskuelig. Vi er bekymrede for, hvad den manglende kompensation får af betydning for børnenes hverdag og for institutionernes fremtidige tillid til politiske udmeldinger. 

Der var en udbredt forståelse blandt forældre og ledere om, at institutionerne skulle sørge for at bruge de nødvendige midler til ekstra vikarer, rengøring m.v., for at leve op til nationale og lokale retningslinjer. Spredningen af COVID-19 skulle begrænses, og institutionerne ville modtage den nødvendige kompensation.

Anerkend institutionernes indsats – dæk coronarelaterede udgifter 1-til-1

Vi har haft et år, hvor ledere og personale har slidt og slæbt for at sikre vores børn en god og tryg hverdag i en helt ekstraordinær situation. De har gjort det uden at vide, hvor det ville føre hen, mødt op og taget imod børn og forældre, mens alle andre lukkede ned. Det er os derfor helt uforståeligt, at den store indsats ledere og pædagogisk personale har løftet, ikke blever anerkendt, ved at sørge for, at coronarelaterede udgifter bliver dækket 1-til-1.

Gentagne gange – både sidste år og i år – har vi spurgt forvaltningen om der var sikkerhed for, at institutionerne fik dækket deres udgifter, og det har vi fået bekræftet. 

 • 42 enheder har fået frataget midler fra deres decentrale opsparing (18,66 mio. kr. i alt)

 • 9 enheder gik i nul.

 • 121 enheder har fået tilført midler (64,22 mio. kr. i alt)
Skiftende udmeldinger fører til stigende mistillid og underforbrug

I februar 2021 lød meldingen fra Københavns kommune, at kommunen vil kompensere “Med henblik på at sikre, at ingen enheder lider væsentlig økonomisk nød som følge af COVID-19…” Det er sådan set helt fair. Det var bare ikke sådan, det blev meldt ud tilbage i 2020. 

Fordelingen af coronamidler og skiftende udmeldinger fører til stigende mistillid til udmeldinger fra udvalget og forvaltningen. Vi ved fra forældreråd, bestyrelser og ledere, at der hersker tvivl om, hvad de får i kompensation. Det har påvirket lederens beslutninger omkring vikarer, renovering af legepladser med mere. Det har ført til underforbrug i institutionerne – penge der burde være brugt på børnene. Derudover er vi bekymret for, at underforbrug kommer til at bide institutionerne i halen, når kompensationen for 2021 skal gøre op, og der ikke bliver uddelt kompensation til de institutioner, der har underforbrugt.

 • 37 enheder gik ud af året med et underskud.

 • 37 enheder gik i nul.

 • 98 enheder kom ud med et overskud.
Dæk institutionernes indtægtstab for manglende indskrivning af nye børn

regnskabsnotatet fra marts 2021 fremgår det, at der hen over året har været indskrevet 1.237 færre børn i de kommunale og selvejende daginstitutioner. For de kommunale og selvejende daginstitutioner har dette medført et indtægtstab på 117 mio. kr. Daginstitutionerne er imidlertid ikke blevet kompenseret for indtægtstabet, selvom det i høj grad skyldes en instruks fra forvaltningen om stop for indskrivning af nye børn i forbindelse med genåbningen i foråret 2020.

I stedet for at kompensere daginstitutionerne for deres indtægtstab, skriver forvaltningen i deres redegørelse, at de har brugt de sparede midler på at finansiere andre COVID-19 udgifter. Men institutionerne har haft de samme lønudgifter, som de plejer, trods manglende indskrivning af nye børn. Hertil kommer ekstraudgifterne til ekstra personale og mere rengøring for at overholde COVID-19 retningslinjerne. Der er altså ikke tale om, at institutionerne vil drage økonomisk fordel af at blive kompenseret for den tabte indtægt, men derimod, at de vil få dækket de udgifter, de har haft.

Er der sket en forfordeling af de kommunale og selvejende institutioner ift. de private daginstitutioner?

De private daginstitutioner har, modsat de kommunale og selvejende, ikke haft stop for indskrivning af nye børn. Her er der blevet indskrevet 730 flere børn i samme periode, det har givet de private institutioner en merindtægt på 66 mio. kr. Det virker uretfærdigt, at de kommunale og selvejende institutioner ikke er blevet kompenseret for deres tabte indtægt. Især fordi det var pga instruks fra forvaltningen, at der ikke blev indskrevet børn i kommunale og selvejende institutioner.

Vi forældre er sådan set klar til at udvise solidaritet og forståelse for det ekstraordinære i situationen. Vi foretrækker bare at udvise denne solidaritet på et oplyst grundlag og med klare retningslinjer for, hvad der dækkes. Og når man siger, at coronaudgifter bliver kompenseret, så SKAL der kompenseres. Hvis det er budgetlovens serviceloft der forhindrer, at København kan leve op til ånden i det, der blev meldt ud, så må vi hæve loftet!


KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune

Følg med på facebook eller her på siden.


Husk at du altid må kontakte os med spørgsmål – både om hvordan man konkret kan håndtere hændelser i ens barns daginstitution, og vi hjælper gerne med opklaring af regler og information om politiske forhold i København. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Vi tilbyder desuden skræddersyede workshops til forældreråd/bestyrelser. Du kan læse om vores workshops her.

For akutte henvendelser har Forældrenes Landsorganisation, FOLA, en anonym forældrerådgivning. Du finder FOLAs forældrerådgivning her.