§1 

Foreningens navn er Københavns Forældreorganisation, forkortet KFO.

§2 

Det er KFO’s formål at koordinere forældrearbejdet mellem daginstitutionerne og kommunal dagpleje i Københavns Kommune og – uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske særinteresser – at tilstræbe at skaffe forældre reel indflydelse på forhold vedrørende forældre og børn i daginstitutioner og kommunal dagpleje samt overfor de offentlige myndigheder.

§3 

KFO skal endvidere bidrage til en bredere debat om børnefamiliernes situation, samt arbejde for at fremme en børnevenlig politik i Københavns Kommune.

§4 

KFO er tilsluttet Forældrenes Landsorganisation – FOLA.

§5 

KFOs højeste myndighed er generalforsamlingen. Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen forudsætter gyldigt medlemskab af KFO.

§6 

Forældre til børn i den enkelte daginstitution kan ved flertalsbeslutning i forældrerådet indmeldes samlet i KFO. Fremmødte forældre fra indmeldte daginstitutioner råder over tilsammen 4 stemmer, dog således at hver fremmødt forælder højst kan afgive én stemme.

§6a 

Såfremt en klynge tilmeldes samlet, registreres medlemskab for hver enkelt institution i klyngen, og den enkelte institution har stemmeret, som anført i § 6.

§7 

Forældre til børn i pasningstilbud i København kan indmeldes enkeltvis i KFO som personlige medlemmer. Enkeltvis indmeldte medlemmer råder over hver én stemme, dog således at disse stemmer vægtes med tallet 10 som divisor.

§8 

Ordinær generalforsamling afholdes årligt mellem februar og april ved bestyrelsens foranstaltning og indkaldes med 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen.

§9 

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling. Forslag til ændring af KFOs vedtægt skal dog være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden med indkomne forslag, herunder foreslåede vedtægtsændringer, opslås på KFOs hjemmeside, senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§10 

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen finder dette påkrævet eller hvis bestyrelsen modtager skriftlig motiveret anmodning herom fra 1/5 af medlemsskaren.

§11 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 1 måned efter bestyrelsen har modtaget begæring herom.

§12 

På ordinær generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter :

  • Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af KFO’s regnskab/budget
  • Fastsættelse af medlemskontingent 
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse
  • Evt. valg af en kritisk revisor – se nærmere § 32. 
  • Eventuelt

§13 

Om forhold, der ikke på dagsordenen, kan der ikke tages beslutning.

§14 

Med undtagelse af beslutninger hvortil der kræves kvalificeret flertal jf. vedtægtens §§ 16 og 17, træffes alle beslutninger på lovligt indkaldt generalforsamling ved simpelt flertal.

§15 

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt 1/5 af de fremmødte stemmeberettigede, jf. vedtægtens §§5, 6 og 7, begærer dette.

§16 

Ændringer i KFOs vedtægt kan ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, hvis punktet er særskilt averteret på dagsordenen og ændringen vedtages med kvalificeret stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, jf. vedtægtens §§ 5, 6 og 7.

§17 

Opløsning af KFO eller beslutning om betalingsstandsning/konkurs kan kun finde sted på ekstraordinær generalforsamling med dette ene formål og kun når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller har afgivet deres stemme pr. brev. 3⁄4 af de fremmødte stemmeberettigede, samt brevstemmere, skal afgive stemme for opløsning eller betalingsstandsning. Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel. Denne er beslutningsdygtig efter samme stemmeafgivningsregler uanset antallet af fremmødte/indkomme brevstemmer.

§18 

Ved opløsning tilfalder KFO’s formue andet arbejde for børn i København.

§19 

Bestyrelsen offentliggør referatet fra generalforsamlingen senest 6 uger efter afholdelse af denne.

§20 

KFOs bestyrelse består af et ulige antal medlemmer mellem 5 og 13 valgt af og blandt de stemmeberettigede, jfr. vedtægtens § 5, 6, og 7 samt to suppleanter uden stemmeret. Bestyrelse vælges på generalforsamlingen. I tilfælde af et lige antal opstillede afgøres størrelsen og sammensætningen ved personvalg, således at den opstillede, der får færrest stemmer, kan vælge at opstille som suppleant. Ved valg til bestyrelsen kan afgives stemme på op til 13 kandidater. I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater afgøres valg ved lodtrækning.

Alle bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

§21 

Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer (intern revisor) og personale-ansvarlig . Der kan nedsættes en politisk gruppe og ad-hoc arbejdsgrupper efter behov, jfr. § 28. Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ændringer i denne funktionsopdeling.

Samme bestyrelsesmedlem kan varetage flere ansvarsområder, i det omfang bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt

§22 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen kan, under hensyntagen til KFO’s økonomi, efter behov ansætte en person til varetagelse af kontorets opgaver. Det er bestyrelsen med den personaleansvarlige som øverste ansvarlige, der har arbejdsgiveransvaret. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for ansættelsen og har ansvaret for, at den kontoransatte til enhver tid er klar over, hvilke opgaver bestyrelsen ønsker varetaget. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde en arbejdsbeskrivelse. Kassereren, evt. delegerede ansatte og formanden tildeles tegningsret og prokura over KFOs konti i henhold til forretningsorden.

§23 

Bestyrelsen træffer sine afgørelser i henhold til vedtægten og under ansvar overfor generalforsamlingen.

§24 

Bestyrelsen mødes mindst 6 gange årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal finde sted med mindst 8 dages varsel og med angivelse af de punkter, der skal behandles på mødet. Arbejdsgrupperne er forpligtede til løbende at holde KFO’s bestyrelse informeret om deres arbejde enten telefonisk, skriftligt eller ved fremmøde på bestyrelsesmøder, når bestyrelsen kræver det.

§26

Dagsordenen skal altid indeholde godkendelse af referat.

§27 

Afgørelser træffes ved stemmeflertal. Referat udfærdiges over alle bestyrelsens møder og indføjes i protokol der skal være tilgængelig for KFO’s medlemmer ved ønske herom.

§28 

KFO nedsætter efter behov arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver. Arbejdsgrupperne er ansvarlige overfor KFO’s bestyrelse.

§29 

Bestyrelsen kan beslutte at støtte andre arbejdsgrupper og aktiviteter, når det skønnes, at disse er til gavn for og i øvrigt i overensstemmelse med KFOs formål.

§30 

Bestyrelsen kan ligeledes inddrage konsulentbistand udefra.

§31 

Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder efter behov, dog mindst et årligt medlemsmøde.

§32 

KFO’s regnskab revideres af en kritisk revisor, valgt på den ordinære generalforsamling mellem februar og april.

Såfremt KFO i forbindelse med tilskud fra Københavns Kommune skal aflægge regnskab for anvendelsen af de tildelte midler og i den forbindelse er forpligtet til revision ved en registreret eller statsautoriseret revisor, forestår denne revisionen af hele KFOs regnskab i stedet for den kritiske revisor.

Foreningens regnskabsår løber fra perioden 1. januar til 31. december.


Fodnote : Vedtægterne er vedtaget på KFOs generalforsamling 29 marts 1990. §§ 18, 21 og 23 er revideret på ekstraordinær generalforsamling 28 januar 1998. 

§§ 1, 2, 4, 9, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 33 og 34 er revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 21. feb. 2001. 

På generalforsamling 10.februar 2011 er tilføjet § 6a og foretaget ændring i § 9. 

På generalforsamling 7. april 2014 er foretaget ændringer i §§ 7,12,21, 22,24, 31 og 32.

Vedtægter er revideret på generalforsamling 25. marts 2019

Vedtægterne er revideret på generalforsamling 31. marts 2022